Správy

Zverejnenie Zápisnice z Konferencie Plaveckého klubu ORCA...

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a a o zmene a doplnení niektorých zákonov Plavecký klub ORCA SPORT zverejňuje Zápisnicu z rokovania Konferencie Plaveckého klubu ORCA SPORT, ktorá sa konala dňa 20.8.2016 v Ivanke pri Dunaji, a to vrátane prezenčnej listiny a ostatných príloh.
25.08.2016

Konferencia PK ORCA SPORT 2016

Vážení športoví priatelia, dňa 20.8.2016 so začiatkom o 09,00 hod sa uskutoční na Muškátovej ulici 21 v Ivanke pri Dunaji  zasadnutie najvyššieho orgánu Plaveckého klubu ORCA SPORT. Návrh programu je obsahom pozvánky, ktorá je ako príloha priložená k tomuto článku. Najdôležitejším a najzásadnejším predmetom rokovania bude prerokovanie a schválenie nového znenia základného dokumentu Plaveckého klubu ORCA SPORT, a to jej Stanov, ktoré museli byť zosúladené so zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Znenie pripraveného návrhu Stanov Plaveckého klubu ORCA SPORT je rovnako ako príloha priložený k tomuto článku. Návrh môžete pripomienkovať zaslaním písomných pripomienok na adresu orcabratislava@orcabratislava.sk . V pripomienkach žiadame zohľadniť kontext predloženého návrhu, ako aj text zákona tak, aby boli prípadné návrhy a pripomienky v súlade s nimi.   Tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami. Rada Plaveckého klubu ORCA SPORT
13.08.2016

Zverejnenie Zápisnice z Konferencie Plaveckého klubu ORCA...

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a a o zmene a doplnení niektorých zákonov Plavecký klub ORCA Bratislava zverejňuje Zápisnicu z rokovania Konferencie Plaveckého klubu ORCA Bratislava, ktorá sa konala dňa 8.7.2016 v Ivanke pri Dunaji, a to vrátane prezenčnej listiny a ostatných príloh.
15.07.2016

Konferencia PK ORCA Bratislava 2016

Vážení športoví priatelia, dňa 8..7.2016 so začiatkom o 15,00 hod sa uskutoční na Muškátovej ulici 21 v Ivanke pri Dunaji  zasadnutie najvyššieho orgánu Plaveckého klubu ORCA Bratislava. Návrh programu je obsahom pozvánky, ktorá je ako príloha priložená k tomuto článku. Najdôležitejším a najzásadnejším predmetom rokovania bude prerokovanie a schválenie nového znenia základného dokumentu Plaveckého klubu ORCA Bratislava, a to jej Stanov, ktoré museli byť zosúladené so zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Znenie pripraveného návrhu Stanov Plaveckého klubu ORCA Bratislava je rovnako ako príloha priložený k tomuto článku. Návrh môžete pripomienkovať zaslaním písomných pripomienok na adresu orcabratislava@orcabratislava.sk . V pripomienkach žiadame zohľadniť kontext predloženého návrhu, ako aj text zákona tak, aby boli prípadné návrhy a pripomienky v súlade s nimi.   Tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami. Rada Plaveckého klubu ORCA Bratislava    
01.07.2016
Subscribe to Správy