Správy

Dobrovoľníci - 3% z dane

Dobrovoľníci, ktorí v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícku činnosť v rozsahu minimálne 40 hodín, môžu v roku 2018 poukázať 3% z dane. V prípade, že chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, musí najprv získať Potvrdenie o tom, že v roku 2017 odpracoval dobrovoľnícku činnosť minimálne 40 hodín. Plavecký klub ORCA Bratislava a Plavecký klub ORCA SPORT je pripravený Vám na Vašu žiadosť vystaviť písomné potvrdenie, že ste pre ňu ako prijímateľa dobrovoľníckej činnosti vykonávali túto činnosť počas podujatí:  ORCA CUP 2017, JARNÁ ORCA 2017, LETNÁ ORCA 2017 a VIANOČNÁ ORCA 2017. Ako dobrovoľník ste nemuseli odpracovať 40 hodín výlučne len v prospech jednej organizácii, počet  hodín sa tak môže sčítavať  aj  od  viacerých organizácií. Ak máte záujem o vystavenie predmetného potvrdenia, žiadosti zasielajte na e-mailovú adresu:  orcabratislava@orcabratislava.sk
14.03.2018

Zápis z Rady ORCAB č. 1/2016/P

Rada Plaveckého klubu ORCA Bratislava - schvaľuje dokumenty súvisiace s registráciou osôb s príslušnosťou k združeniu, a to nasledovne: Prihláška za člena Plaveckého klubu ORCA Bratislava /príloha č. 1/ Žiadosť o registráciu za Plavecký klub ORCA Bratislava  /príloha č. 2/. - schvaľuje pre členov Plaveckého klubu ORCA Bratislava ročný členský poplatok na kalendárny rok vo výške 20,- EUR, a to s účinnosťou od 25.8.2016. - schvaľuje pre registrovaných za Plaveckého klubu ORCA Bratislava ročný registračný poplatok na kalendárny rok vo výške 2,- EUR, a to s účinnosťou od 25.8.2016.
26.08.2016

Zverejnenie Zápisnice z Konferencie Plaveckého klubu ORCA...

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a a o zmene a doplnení niektorých zákonov Plavecký klub ORCA SPORT zverejňuje Zápisnicu z rokovania Konferencie Plaveckého klubu ORCA SPORT, ktorá sa konala dňa 20.8.2016 v Ivanke pri Dunaji, a to vrátane prezenčnej listiny a ostatných príloh.
25.08.2016

Konferencia PK ORCA SPORT 2016

Vážení športoví priatelia, dňa 20.8.2016 so začiatkom o 09,00 hod sa uskutoční na Muškátovej ulici 21 v Ivanke pri Dunaji  zasadnutie najvyššieho orgánu Plaveckého klubu ORCA SPORT. Návrh programu je obsahom pozvánky, ktorá je ako príloha priložená k tomuto článku. Najdôležitejším a najzásadnejším predmetom rokovania bude prerokovanie a schválenie nového znenia základného dokumentu Plaveckého klubu ORCA SPORT, a to jej Stanov, ktoré museli byť zosúladené so zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Znenie pripraveného návrhu Stanov Plaveckého klubu ORCA SPORT je rovnako ako príloha priložený k tomuto článku. Návrh môžete pripomienkovať zaslaním písomných pripomienok na adresu orcabratislava@orcabratislava.sk . V pripomienkach žiadame zohľadniť kontext predloženého návrhu, ako aj text zákona tak, aby boli prípadné návrhy a pripomienky v súlade s nimi.   Tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami. Rada Plaveckého klubu ORCA SPORT
13.08.2016

Zverejnenie Zápisnice z Konferencie Plaveckého klubu ORCA...

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a a o zmene a doplnení niektorých zákonov Plavecký klub ORCA Bratislava zverejňuje Zápisnicu z rokovania Konferencie Plaveckého klubu ORCA Bratislava, ktorá sa konala dňa 8.7.2016 v Ivanke pri Dunaji, a to vrátane prezenčnej listiny a ostatných príloh.
15.07.2016

Stránky

Subscribe to Správy