Správy

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu...

V súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na základe prijatých opatrení a zákazov Ústredným krízový štábom a Úradom verejného zdravotníctva SR v nadväznosti na § 17 písm. e) zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení v spojení § 17 ods. 2 písm. d) a § 58 písm. g) a h) zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o športe“) vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) nasledujúce usmernenie pre oblasť športu pre národné športové zväzy, národné športové organizácie, športové organizácie, samosprávne kraje, obce a prevádzkovateľov športovej infraštruktúry v tomto znení:  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ÚVZ SR") dňa 23. 03. 2020 vydal opatrenie číslo OLP/2731/2020 o pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým ZAKAZUJE všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v termíne od 24.03.2020 do odvolania. Ministerstvo v súvislosti s vyššie uvedeným rozhodnutím ÚVZ SR: - ZAKAZUJE organizovať alebo usporadúvať akúkoľvek súťaž podľa § 3 písm. g) zákona o športe, - NEODPORÚČA vykonávať športovú činnosť podľa § 3 písm. a) zákona o športe, osobám za predpokladu, že nedodržujú vzdialenosť viac ako 2 metre od seba. ÚVZ SR dňa 12. 03. 2020 prijal opatrenie, ktorým zakázal prevádzku telovýchovno-športových zariadení a prevádzky voľnočasového charakteru, a to v termíne od 13. 03. 2020 do odvolania.       Ministerstvo v súvislosti s vyššie uvedeným opatrením ÚVZ SR upozorňuje, že uvedený zákaz sa vzťahuje na prevádzku športovej infraštruktúry podľa § 3 písm. o) zákona o športe a platí bez výnimky (vrátane prípravy športových reprezentantov a talentovaných športovcov).     Ministerstvo odporúča národným športovým zväzom, národným športovým organizáciám, športovým organizáciám a športovým odborníkom, ktorí zabezpečujú prípravu športových reprezentantov a zabezpečujú starostlivosť o talentovaných športovcov, upraviť športovú prípravu jednotlivých športovcov v kolektívnych športoch aj v individuálnych športoch, a to v súlade prijatými opatreniami a zákazmi.     Vzhľadom na celosvetovú situáciu v športe, kedy už boli zrušené a každým dňom sa rušia ďalšie významné športové podujatia, príp. menia sa termíny ich konania (napr. olympijské hry v Tokiu, futbalové EURO), odporúčame všetkým športovcom ako aj športujúcej verejnosti, aby si v maximálne možnej miere chránili svoje zdravie a správali sa ohľaduplne a zodpovedne. Mgr. Ivan Husár, v. r. štátny tajomník pre šport
29.03.2020

Zápis z Rady ORCAB č. 1/2016/P

Rada Plaveckého klubu ORCA Bratislava - schvaľuje dokumenty súvisiace s registráciou osôb s príslušnosťou k združeniu, a to nasledovne: Prihláška za člena Plaveckého klubu ORCA Bratislava /príloha č. 1/ Žiadosť o registráciu za Plavecký klub ORCA Bratislava  /príloha č. 2/. - schvaľuje pre členov Plaveckého klubu ORCA Bratislava ročný členský poplatok na kalendárny rok vo výške 20,- EUR, a to s účinnosťou od 25.8.2016. - schvaľuje pre registrovaných za Plaveckého klubu ORCA Bratislava ročný registračný poplatok na kalendárny rok vo výške 2,- EUR, a to s účinnosťou od 25.8.2016.
26.08.2016

Zverejnenie Zápisnice z Konferencie Plaveckého klubu ORCA...

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a a o zmene a doplnení niektorých zákonov Plavecký klub ORCA SPORT zverejňuje Zápisnicu z rokovania Konferencie Plaveckého klubu ORCA SPORT, ktorá sa konala dňa 20.8.2016 v Ivanke pri Dunaji, a to vrátane prezenčnej listiny a ostatných príloh.
25.08.2016

Konferencia PK ORCA SPORT 2016

Vážení športoví priatelia, dňa 20.8.2016 so začiatkom o 09,00 hod sa uskutoční na Muškátovej ulici 21 v Ivanke pri Dunaji  zasadnutie najvyššieho orgánu Plaveckého klubu ORCA SPORT. Návrh programu je obsahom pozvánky, ktorá je ako príloha priložená k tomuto článku. Najdôležitejším a najzásadnejším predmetom rokovania bude prerokovanie a schválenie nového znenia základného dokumentu Plaveckého klubu ORCA SPORT, a to jej Stanov, ktoré museli byť zosúladené so zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Znenie pripraveného návrhu Stanov Plaveckého klubu ORCA SPORT je rovnako ako príloha priložený k tomuto článku. Návrh môžete pripomienkovať zaslaním písomných pripomienok na adresu orcabratislava@orcabratislava.sk . V pripomienkach žiadame zohľadniť kontext predloženého návrhu, ako aj text zákona tak, aby boli prípadné návrhy a pripomienky v súlade s nimi.   Tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami. Rada Plaveckého klubu ORCA SPORT
13.08.2016

Zverejnenie Zápisnice z Konferencie Plaveckého klubu ORCA...

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a a o zmene a doplnení niektorých zákonov Plavecký klub ORCA Bratislava zverejňuje Zápisnicu z rokovania Konferencie Plaveckého klubu ORCA Bratislava, ktorá sa konala dňa 8.7.2016 v Ivanke pri Dunaji, a to vrátane prezenčnej listiny a ostatných príloh.
15.07.2016

Stránky

Subscribe to Správy